Menu:

Obowiązek informacyjny RODO

 

Klauzula informacyjna Eurocash S.A.

 

Dane Administratora:

Administratorem Pani / Pana danych jest Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.

Kontakt z Administratorem:

Z Administratorem można skontaktować się przez adres email eurocash@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem 0-61 6583300.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email iod_ec@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 0-61 3332274 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym monitorowania wykorzystania budżetu rabatowego oraz obsługi reklamacji, jak również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i ochrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków rejestracji w związku z handlem wyrobami tytoniowymi, oceny rentowności współpracy mogących być wynikiem profilowania, realizacji marketingu własnego Administratora, prowadzenia badań i analiz marketingowych, w tym dotyczących zachowania na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej służących podniesieniu jakości współpracy, dostosowania oferty marketingowej i handlowej, oceny preferencji zakupowych, dostosowania przesyłanych treści marketingowych i komunikatów, w tym poprzez profilowanie, weryfikacji możliwości sprzedaży napojów alkoholowych oraz prowadzenia działań wspierających sprzedaż, mających na celu zapewnienie skutecznej komunikacji, w tym również świadczenia usługi wysyłki newslettera oraz marketingu produktów własnych oraz windykacji należności i dochodzenia roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych.

Podstawą prawną przetwarzania jest:

1. niezbędność do wykonania umowy pomiędzy Administratorem a Klientem w szczególności umowy sprzedaży, umowy świadczonej drogą elektroniczną, wykonania umowy na korzystanie z portalu, wykonania umowy na korzystanie z aplikacji on-line, off-line lub mobile, wykonania umowy współpracy, kredytu kupieckiego, wykonania umowy w obszarze obsługi reklamacji, realizacji obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, windykacji należności i dochodzenie roszczeń

2. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na: wsparciu swoich kontrahentów w wykonaniu ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów prawa, podnoszeniu jakości współpracy z naszymi Klientami, na dostarczaniu aktualnym i potencjalnym Klientom informacji o usługach, ofercie i dostępnych promocjach, na zapewnieniu rozwoju sprzedaży oraz dostosowaniu oferty handlowej, na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, na ocenie stosowanej polityki cenowej, prowadzeniu marketingu własnego Administratora, dostarczaniu odpowiedniej oferty klientowi po zalogowaniu się do portal franczyzowy.

3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez Panią / Pana

Przekazywanie danych/ Odbiorcy Danych

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym: agencjom badawczym, dostawcom usług IT, firmom analitycznym, firmom zewnętrznym zajmującym się windykacją roszczeń oraz oceną wiarygodności płatniczej, osobom trzecim jeżeli osoby te  posiadają prawnie uzasadniony interes w celu pozyskania tych danych w szczególności producentom organizującym akcje promocyjno-marketingowe.

Okres przetwarzania Danych:

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi wcześniej skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym  lub przez okres trwania umowy, której przetwarzanie danych dotyczy, aż do usunięcia konta w portalu, aż do wypisania się z newslettera , zakończenia obsługiwania reklamacji.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora

Uprawnienia podmiotu

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, tj. przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, analiz marketingowych.

Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani / Pan administratorowi, tj. do otrzymania ich od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo do Skargi:

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia – jeżeli sądzi Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza RODO. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy.

Inne Informacje:

Formułując  powyższe informacje, Spółka  kierowała się tym, aby były one w jak największym stopniu przystępne, zrozumiałe, konkretne i precyzyjne zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO.  

W związku z powyższym w przypadku  jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem bądź Inspektorem Ochrony Danych.

Lista spółek Grupy Eurocash dostępna na stronie:

https://grupaeurocash.pl/public/assets/media/eurocash_spolki.pdf

 

Klauzula informacyjna Eurocash Serwis sp. z o.o.

 

Dane Administratora:

Administratorem Pani / Pana danych jest Eurocash Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.

Kontakt z Administratorem:

Z Eurocash Serwis sp. z o.o. można skontaktować się przez adres email eurocash@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem 61 658 33 00 lub pisemnie na adres siedziby.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email iod_ecs@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 61 333 22 77 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobwych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane osobowe pochodzą z danych przetwarzanych przez Administratora oraz dane:

       a). obejmujące sieć sprzedaży, sytuację finansową, wyniki sprzedaży

       b). jeżeli nie jest Pani / Pan klientem Eurocash Serwis sp. z o. o. równeiż dane rejestrowe

mogły nam zostać  przekazane od spółki z Grupy Eurocash, z którą Pani Pan współpracuje (Eurocash S.A.).

Pani / Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:

a). marketingowych, polegających na informowaniu o produktach, usługach i ofertach, (marketing bezpośredni usług własnych Administratora)  –  podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnych produktów i usług;

b). weryfikacji możliwości podjęcia współpracy z klientem spółki z Grupy Eurocash – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na budowaniu strategii sprzedaży i oferty;

c). analitycznych i statystycznych, obejmujących profilowanie, polegających na ocenie możliwych nowych form współpracy przez Administratora – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na budowaniu strategii sprzedaży i oferty;

d). w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora – podstawą prawna jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem;

e). ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W tym przypadku podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Okres przetwarzania Danych:

Dane osobowe w zakresie ww. celów będą przetwarzane przez okres pozostawania Pana / Pani w relacji biznesowej z Administratorem oraz ze spółką Eurocash S.A. przedłużone o trzy lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Przekazywanie danych/ Odbiorcy Danych

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione do Eurocash S.A. Podstawą prawną udostępnienia jest prawnie uzasadniony interes Administratora i Eurocash S.A. polegający na nawiązywaniu kontaktów handlowych przez spółki z Grupy Eurocash.

Uprawnienia podmiotu

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym wobec prowadzonego marketingu i profilowania.

Prawo do Skargi:

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne Informacje:

W zakresie ww. celów, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania dla Pana / Pani promocyjnej oferty handlowej oraz przedstawienia oferty współpracy przez inne spółki z Grupy Eurocash.

Lista spółek Grupy Eurocash dostępna na stronie:

https://grupaeurocash.pl/public/assets/media/eurocash_spolki.pdf

 


Informacja

Czy ma Pani/Pan ukończone 18 lat?

TAKNIE