Menu:

Obowiązek informacyjny RODO

 

Klauzula informacyjna Eurocash S.A.

 

Dane Administratora:

Administratorem Pani / Pana danych jest Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.

Kontakt z Administratorem:

Z Administratorem można skontaktować się przez adres email eurocash@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem 0-61 6583300.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email iod_ec@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 0-61 3332274 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych.

Jeżeli jest Pan/Pani franczyzobiorcą, partnerem sieci sklepów lub innych sieci, w której Pani / Pan uczestniczy współpracującej z Administratorem, dane osobowe obejmujące NIP, nazwę adres siedziby firmy oraz adresy poszczególnych punktów odbioru, punktów sprzedaży detalicznej otrzymaliśmy od Pani/Pana Organizatora sieci.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy handlowej, w tym objęcia warunkami handlowymi franczyzobiorców lub partnerów sieci sklepów lub innych sieci, w której Pani / Pan uczestniczy, z którą Administrator współpracuje – podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes Pani / Pana Organizatora sieci oraz Administratora polegający na objęciu punktów sprzedaży (w tym sklepów) należących do sieci preferencyjnymi warunkami handlowymi;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

c) w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji marketingowych wybranym kanałem komunikacji;

d) obsługi Klienta – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na podnoszeniu jakości współpracy oraz na obsłudze umowy zawartej z Panią / Panem;

e) obsługi reklamacji - podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność wykonania umowy;

f) weryfikowania uprawnień umożliwiających handel alkoholem zgodnie z przepisami – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy oraz niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

g) realizacji umowy współpracy, w tym monitorowania wykorzystania budżetu rabatowego - podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy;

h) oceny rentowności współpracy - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ocenie stosowanej polityki cenowej;

i) założenia i obsługi konta w portalu eurocash.pl, w tym składania zamówień oraz dostępu do historii zamówień - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy korzystania z portalu;

j) prowadzenia komunikacji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na komunikowaniu się ze swoimi klientami;

k) analitycznym i marketingowym, w tym profilowania w celu dostosowania oferty marketingowej oraz oferty handlowej - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na poprawianiu oferty handlowej, dostarczaniu naszym klientom dostosowanych informacji o ofercie i dostępnych promocjach oraz dokumentacji prowadzonej działalności,

l) prowadzenia działań wspierających sprzedaż, prowadzenia analizy zachowania na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej w celu dostosowania oferty marketingowej oraz oferty handlowej. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy na korzystanie z portalu moj.eurocash.pl oraz prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu rozwoju sprzedaży oraz dostosowaniu oferty handlowej

m) przygotowania dedykowanej oferty oraz komunikacji w sprawie ustalenia warunków – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

n) prowadzenia badań marketingowych i analiz rynkowych służących podniesieniu jakości współpracy oraz w celu dostosowania oferty marketingowej, w tym poprzez profilowanie - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na podnoszeniu jakości współpracy z naszymi klientami oraz na dostarczaniu naszym klientom informacji o ofercie i dostępnych promocjach.

o) rejestracji przepływu wyrobów tytoniowych – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

p) świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

q) ustalenia limitu kredytu kupieckiego oraz zabezpieczenia należności - podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy;

r) udziału w akcjach, konkursach promocyjnych własnych Administratora lub z udziałem dostawców, producentów towarów lub współorganizatorów akcji promocyjnych (w tym konkursów) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz dostawcy, producenta towarów lub współorganizatora akcji promocyjnych polegający na maksymalizacji zysków ze sprzedaży, rozliczeniu promocji finansowanych przez administratora, dostawców, producentów lub współorganizatorów akcji promocyjnych rabatem promocyjnym oraz na dokonaniu rozliczenia wyników osiągniętych w akcjach, konkursach sprzedażowych przez naszych klientów;

s) wykrywanie nieprawidłowości i usprawnienie działań operacyjnych organizacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapobieganiu nadużyciom, dążeniu do usprawnienia operacyjnego organizacji i optymalizacji współpracy z Administratorem;

t) w wewnętrznych celach administracyjnych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem,

u) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

Przekazywanie danych/ Odbiorcy Danych

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora zwłaszcza podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, księgowe i informatyczne, a także agencjom marketingowym i badawczym.

Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, nazwę, numer NIP, informacje o ważności zezwolenia na sprzedaż alkoholu, potwierdzenie opłat koncesyjnych oraz numery identyfikacyjne w rejestracji przepływów wyrobów tytoniowych mogą zostać udostępnione Spółkom z Grupy Eurocash w celu informowania podmiotów z Grupy Eurocash o możliwości handlu alkoholem z danym podmiotem poprzez dostęp do zweryfikowanych informacji o ważności koncesji i opłat koncesyjnych oraz handlu wyrobami tytoniowymi. Podstawą prawną udostępnienia jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Grupy Eurocash polegający na wymianie informacji o  kontrahentach uprawnionych do nabycia alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom z grupy kapitałowej Eurocash w ich celach marketingowych, w tym w celu prowadzenia analiz marketingowych służących ocenie potencjału zakupowego. Podstawą udostępnienia jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz podmiotów z Grupy Eurocash polegający na rozwoju sieci sprzedaży w Grupie Eurocash.

Pani / Pana dane mogą być udostępniane ubezpieczycielom w celu dokonania Pani / Pana oceny finansowej. Podstawą udostępnienia jest niezbędność do wykonania umowy.

Pani / Pana dane mogą być udostępniane organizatorom konferencji oraz organizatorom turystyki w celu zorganizowania wyjazdu (imprezy turystycznej) oraz ubezpieczycielom w celu ubezpieczenia jego uczestników. Podstawą udostępnienia jest niezbędność do realizacji zobowiązania ciążącego na Administratorze w zależności od istniejącego stosunku prawnego między Panią / Panem a Administratorem.

Pani / Pana dane mogą być udostępniane dostawcom, producentom towarów, podmiotom organizującym akcje promocyjne (w tym konkursy), organizatorom sieci sklepów oraz organizatorom innych sieci, w której Pani / Pan uczestniczy lub spółkom z Grupy Eurocash w celu objęcia rabatem, promocją lub inną korzyścią Pani / Pana (lub Pani/Pana klientów), w celu realizacji umowy pomiędzy Panią / Panem a tymi podmiotami, w celu prowadzenia działań handlowych, w tym przez przedstawicieli handlowych tych podmiotów, w celu rozliczenia umowy handlowej pomiędzy Panią / Panem a tymi podmiotami, w celu weryfikacji przez te podmioty realizowanych przez Administratora specjalnych warunków sprzedaży, akcji promocyjnych (w tym konkursów), działań marketingowych, optymalizowania i oferowania Pani / Panu specjalnych warunków współpracy w zakresie sprzedaży produktów oraz merchandisingu, w celu rozliczenia reklamacji dotyczących umowy, promocji towarów pochodzących od tych podmiotów, rozliczenia akcji promocyjnych (w tym konkursów), kontroli warunków sprzedaży, w celu ustalenia premii przedstawicieli handlowych tych podmiotów i optymalizacji ich pracy, w celu organizacji wzorcowego sklepu w przypadku franczyzobiorcy biorącego udział w projekcie, w celu odpowiedniego zarządzania siecią sklepów oraz inną siecią, w której Pani / Pan uczestniczy, w celu umożliwienia Pani / Panu składania zamówień do Administratora za pośrednictwem przedstawicieli tych podmiotów, w celu optymalizacji i wzrostu konkurencyjności ogólnej oferty handlowej tych podmiotów na określonym obszarze geograficznym, w celu ustalania kierunków rozwoju strategii biznesowej tych podmiotów, w celu optymalizacji oferty handlowej kierowanej do Administratora w związku z określeniem bezpośrednich potrzeb Pani /Pana, jako klienta Administratora, w celu bezpośredniego kontaktu tych podmiotów z Panią / Panem celem rozwoju i optymalizacji wzajemnej współpracy gospodarczej oraz w innych prawnie uzasadnionych celach, które mogą powstać w ramach współpracy tych podmiotów z Administratorem oraz z Panią / Panem. Udostępnieniu podlegają dane obejmujące: imię, nazwisko, nazwę, adres płatnika, adresy punktów sprzedaży (w tym sklepów), numer NIP, nr SAP, posiadane zezwolenia alkoholowe, kategorię takiego punktu sprzedaży, powierzchnię punktu sprzedaży, wyposażenie punktu sprzedaży, data zawarcia lub rozwiązania umowy, nr telefonu, dane kontaktowe pracownika (np. kierownik punktu sprzedaży), liczbę modułów, dane sprzedażowe. Podstawą prawną udostępnienia jest prawnie uzasadniony interes Administratora, dostawcy, producenta, organizatora sieci, podmiotu organizującego akcje promocyjne (w tym konkursy) polegające na maksymalizacji zysku ze sprzedaży, optymalizacji procesu składania przez Panią / Pana zamówień do Administratora, skutecznym zarządzaniu siecią, należytym przeprowadzeniu akcji promocyjnych, dbaniu o rozwój i wizerunek marki, uzyskaniu preferencyjnych warunków handlowych dla Pani / Pana oraz Pani / Pana klientów, konieczności wywiązania się z obowiązków umownych, wykazaniu spełnienia warunków promocyjnych, rozliczenia akcji promocyjnych (w tym rozliczania konkursów), rozliczenia umowy z dostawcą i producentem, podmiotem organizującym akcje promocyjne, spółkami z Grupy Eurocash lub z organizatorem sieci. Podstawą prawną udostępnienia danych w celu reklamacji jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego lub prawnie uzasadniony interes Administratora związany z niezbędnością do wykonania umowy między Administratorem a dostawcą, producentem, organizatorem sieci oraz organizatorem akcji promocyjnych.

Pani/Pana dane osobowe obejmujące obroty z producentami towarów oraz z dostawcami mogą być nam udostępniane przez dostawców lub producentów w celu dokonania rozliczeń pomiędzy Eurocash S.A. a Panią / Panem lub dostawcą bądź producentem. Podstawą prawną udostępnienia jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dokonaniu rozliczenia wyników osiągniętych przez Panią / Pana.

Pani/Pana dane osobowe mogą być nam również udostępniane przez dostawców lub producentów w przypadku złożenia nam przez Panią / Pana zamówienia za pośrednictwem przedstawiciela dostawcy lub producenta.

Okres przetwarzania Danych:

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, obsługi reklamacji, aż do usunięcia konta w portalu oraz przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu, w tym do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych/wypisania się z newslettera. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, w tym prawo sprzeciwu wobec prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz profilowania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Uprawnienia podmiotu

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Prawo do Skargi:

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do jej zawarcia. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna Eurocash Serwis sp. z o.o.

Dane Administratora:

Administratorem Pani / Pana danych jest Eurocash Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.

Kontakt z Administratorem:

Z Eurocash Serwis sp. z o.o. można skontaktować się przez adres email eurocash@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem 61 658 33 00 lub pisemnie na adres siedziby.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email iod_ecs@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 61 333 22 77 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobwych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane osobowe pochodzą z danych przetwarzanych przez Administratora oraz dane:

  1. obejmujące sieć sprzedaży, sytuację finansową, wyniki sprzedaży,

  2. jeżeli nie jest Pani / Pan klientem Eurocash Serwis sp. z o.o., również dane rejestrowe,

mogły nam zostać  przekazane od spółki z Grupy Eurocash, z którą Pani Pan współpracuje (Eurocash S.A.).

Pani / Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:

  1. marketingowych, polegających na informowaniu o produktach, usługach i ofertach, (marketing bezpośredni usług własnych Administratora)  – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnych produktów i usług;
  2. weryfikacji możliwości podjęcia współpracy z klientem spółki z Grupy Eurocash – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na budowaniu strategii sprzedaży i oferty;
  3. analitycznych i statystycznych, obejmujących profilowanie, polegających na ocenie możliwych nowych form współpracy przez Administratora – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na budowaniu strategii sprzedaży i oferty;
  4. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora – podstawą prawna jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem;
  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W tym przypadku podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Okres przetwarzania Danych:

Dane osobowe w zakresie ww. celów będą przetwarzane przez okres pozostawania Pana / Pani w relacji biznesowej z Administratorem oraz ze spółką Eurocash S.A. przedłużone o trzy lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Przekazywanie danych/ Odbiorcy Danych

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione do Eurocash S.A. Podstawą prawną udostępnienia jest prawnie uzasadniony interes Administratora i Eurocash S.A. polegający na nawiązywaniu kontaktów handlowych przez spółki z Grupy Eurocash.

Uprawnienia podmiotu

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym wobec prowadzonego marketingu i profilowania.

Prawo do Skargi:

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne Informacje:

W zakresie ww. celów, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania dla Pana / Pani promocyjnej oferty handlowej oraz przedstawienia oferty współpracy przez inne spółki z Grupy Eurocash. 


Lista spółek Grupy Eurocash dostępna na stronie:

https://grupaeurocash.pl/public/assets/media/eurocash_spolki.pdf

 


Informacja

Czy ma Pani/Pan ukończone 18 lat?

TAKNIE